Друк
Розділ: ФНКА українців Росії

голови Ради Федеральної національно-культурної автономії “Українці Росії” та Об’єднання українців Росії 

Дорогі друзі і колеги!

У зв’язку з обранням мене головою Ради двох громадських організацій федерального рівня – Федеральної національно-культурної автономії “Українці Росії” та Об’єднання українців Росії, вважаю необхідним поділитися з вами своїм концептуальним баченням наших головних проблем на сучасному етапі.

Не буду торкатися ретроспективи, а також роботи в регіональних організаціях. На місцях вона ведеться ентузіастами своєї справи і має свої добрі усталені традиції. Мій прихід до керівництва ОУР і ФНКА «Українці Росії» продиктований, головним чином, наміром підняти на новий рівень роботу в федеральному центрі.

Перш за все хочу запросити всіх вас до об’єднання навколо керівного проводу федеральних українських організацій. Бо без об’єднання наших зусиль, як підтвердив багаторічний досвід, не може бути плідної співпраці, зміцнення і підвищення нашого, погодьтеся, поки що невисокого авторитету і впливу на соціально-політичне життя в Росії і російсько-українські відносини в економічній, культурній, науковій та інших сферах. Давайте залишимо наші ідеологічні розбіжності, станемо більшими прагматиками і почнемо працювати разом.

Відзначу, що проведені 8-10 квітня цього року IV Конгрес українців Росії та III З’їзд Федеральної національно-культурної автономії „Українці Росії” зробили аналіз сучасного стану і проблем українського громадського руху в Російській Федерації і намітили основні напрямки нашої роботи. Акцент було зроблено на підтримку громадської ініціативи і самоорганізації, на створення комісій окремих сталих напрямків роботи, на пошук і поширення досвіду кращих зразків роботи в регіонах тощо.

Але мусимо визнати, що за майже півроку, які минули після цих двох всеросійських українських форумів, ми не можемо сказати про якісь серйозні принципові зрушення в налагодженні ефективної, планової громадської роботи. Це свідчить про необхідність деяких коректив. В тому числі і кадрових. Бо кадрові питання на Конгресі і З’їзді вирішувалися в умовах „цейтноту”. Слід сказати, що, наприклад, призначення керівників комісій ОУР-ФНКА було зроблено поспіх, без необхідних в таких випадках узгоджень і обговорення кандидатур та заслуховування хоча б на рівні тез програм їх подальшої діяльності на секційних засіданнях. Вважаю потрібним спокійно і по-діловому переговорити з кожним із  керівників цих комісій як робочих органів наших громадських об’єднань по програмі їх діяльності. Вважаю потрібним готувати періодичні звіти про їх роботу в діючих засобах масової інформації, на засіданнях правлінь та пленарних засіданнях Ради ФНКА та Ради ОУР. 

Впевнений, що нам потрібно довести до логічного кінця обговорення проектів статутів ОУР і ФНКА “Українці Росії”, які були розіслані правліннями обох федеральних об’єднань напередодні квітневих форумів діаспори. Робота над аналізом їх недоліків має бути продовжена.

Згідно з метою нашої громадської діяльності, що відображена в Програмних тезах і діючому статуті Об’єднання українців Росії та статуті ФНКА “Українці Росії”, бачу головним своїм завданням об’єднання наших зусиль і координацію роботи регіональних організацій в напрямку збереження і розвитку української культури в РФ, захисту законних прав української діаспори, зміцнення зв’язків із своєю етнічною Батьківщиною та діаспорами в інших країнах.

На мій погляд, в минулому фактично ігнорувалася одна із найбільш важливих складових  – турбота про розвиток російсько-українських торгово-економічних зв’язків. Але  тільки на цій основі може розвиватися все інше – наука, культура, духовність.

З цією метою нам в діаспорі потрібно шукати і залучати як своїх союзників відомих людей Росії для того, щоб приймалися і виконувалися діючі закони і державні програми, направлені на захист і розвиток плідних економічних, наукових та культурних відносин Росії і України, щоб повноцінно працював для ФНКА "Українці Росії" Закон про національно-культурну автономію” тощо.

Хотів би акцентувати вашу увагу на тому, що мету і завдання наших федеральних українських громадських об’єднань ми мусимо розглядати, перш за все, як громадяни Росії. При цьому вся наша робота має вестись на користь Росії і України, на їх зближення і взаєморозуміння. На мій погляд, ми з вами повинні виконувати роль економічного і культурного моста, який об’єднує наші держави і народи.

Тому вважаю розумним і доцільним йти на контакти з іншими українськими  організаціями, включаючи земляцтва регіонів України, які об’єктивно працюють на економічну співпрацю між Україною і Росією. Запрошую також до співпраці ділових людей з діаспори, які мають бізнесові стосунки з українською стороною, або хотіли б їх налагодити. Маю намір особисто очолити цей новий напрямок роботи. Ми мусимо шукати порозуміння на всіх напрямках.

Повинен звернути увагу наших колег - новообраних членів Ревізійних комісій Федеральної національно-культурної автономії “Українці Росії” та Об’єднання українців Росії на потребу активізувати поточну роботу по контролю над діяльністю виконавчих органів наших об’єднань та її відповідністю статутним нормам та чинному законодавству.

В ідеологічному відношенні мусимо бути максимально зваженими, щоб не нашкодити нашій справі. Ми продовжимо свою участь в українських організаціях світового рівня: СКУ – Світовому Конгресі Українців, а також УВКР – Українській Всесвітній Координаційній Раді.

Надіюсь, що при нових економічних можливостях ми розширимо контакти з цими організаціями. Надіюсь також, що  в нових умовах ми розширимо контакти наших діаспорних художніх колективів з етнічною Батьківщиною, збільшимо масштаби гастрольних концертів українських колективів  в РФ.

Ми повинні готуватися до IV-го Всесвітнього Форуму Українців, який відбудеться 20-21 листопада в Києві. Там проведемо чергове засідання Рад наших федеральних організацій. Вірю, що в української громади Росії є потенціал для значного підйому,  а також зростання  нашого авторитету в державі. Тоді з нами будуть рахуватися як в Росії, так і в Україні.

Наш успіх, ще раз підкреслю, залежатиме не тільки від плідної праці, але і від нашої єдності, якої українцям так часто не хватає. Висловлюю надію, що запропоновані новації в роботі наших федеральних громадських українських об’єднань отримають підтримку керівництва і рядових членів українських громад в регіонах Росії, а активне їх проведення в життя буде сприяти вирішенню наболілих проблем нашого українського руху.

Василь ДУМА,
голова Ради ОУР
та ФНКА “Українці Росії”. 

                                       ------------------------------------------------------

 

Обращение  

к украинским общественным организациям Российской Федерации

  председателя Совета Федеральной национально-        культурной автономии «Украинцы России» и Объединения украинцев России

 

Дорогие друзья и коллеги! 

 

 В связи с избранием меня председателем Совета двух украинских общественных организаций федерального уровня – Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» и Объединения украинцев России, считаю необходимым поделиться с вами своим концептуальным видение наших главных проблем на современном этапе.

 

Не буду касаться ретроспективы, а также работы в первичных региональных организациях. На местах она ведется энтузиастами своего дела и имеет свои добрые традиции. Мой приход к руководству обеих украинских общественных объединений России продиктован, главным образом, намерением поднять на новый уровень работу в федеральном центре.

 Прежде всего, хочу призвать всех вас к объединению вокруг руководства федеральных украинских организаций. Потому что без объединения наших усилий, как подтверждает многолетний опыт, не может быть плодотворного сотрудничества, повышения нашего, согласитесь, пока еще невысокого авторитета и влияния на социально-политическую жизнь в России и российско-украинские отношения в экономической, культурной, научной и других областях. Давайте оставим наши идеологические расхождения, станем большими прагматиками и начнем работать вместе.

 Отмечу, что проведенные 8-10 апреля IVКонгресс украинцев России и III

Съезд Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» сделали анализ современного украинского общественного движения в Российской Федерации и наметили основные направления нашей работы. Акцент был сделан на поддержку общественной инициативы и самоорганизации, на создание комиссий отдельных стабильных направлений работы в регионах и. т. д. 

Но должны признать, что за почти полгода, которые прошли после этих двух всероссийских украинских форумов, мы не можем сказать о каких-то серьезных принципиальных сдвигах в налаживании эффективной, плановой общественной работы. Это свидетельствует о необходимости некоторых корректив. В том числе и кадровых. Потому что кадровые вопросы на Конгрессе и Съезде решались в условиях «цейтнота». Следует отметить, что, например, назначение руководителей комиссий ОУР-ФНКА было сделано наспех, без необходимых в таких случаях согласований и обсуждений кандидатур и заслушивания хотя бы на уровне тез программ их дальнейшей деятельности на секционных заседаниях. Считаю необходимым спокойно и по-деловому переговорить с каждым из руководителей комиссий как рабочих органов наших федеральных объединений по программе их деятельности. Считаю необходимым готовить периодические отчеты их деятельности в средствах массовой информации, на заседаниях правления и пленарных заседания Совета ФНКА и Совета ОУР.

Уверен, что нам нужно довести до логического конца обсуждение проектов уставов ОУР и ФНКА «Украинцы России», которые были разосланы накануне апрельских форумов диаспоры. Нужно продолжить работу над анализом их недостатков.

 Согласно цели нашей общественной деятельности, которая представлена в Программных тезисах и в действующих Уставах Объединения украинцев России и ФНКА «Украинцы России», вижу основным своим заданием объединение наших усилий и координацию работы региональных организаций в направлении сохранения и развития украинской культуры в РФ, защиты законных прав украинской диаспоры, укрепления связей со своей этнической Родиной и диаспорами в других странах. На мой взгляд, в прошлом фактически игнорировалась наиболее важная составляющая – забота о развитии российско-украинских торгово-экономических связей. А ведь только на этой основе может развиваться все другое – наука, культура, духовность и т. д.

 С этой целью нам в диаспоре необходимо находить и приобщать как своих союзников известных людей России с тем, чтобы принимались и исполнялись действующие законы и государственные программы, направленные на защиту и развитие плодотворных экономических, научных и культурных отношений России и Украины, чтобы полноценно работал для ФНКА «Украинцы Росси»  Закон РФ «О национально-культурной автономии».

 Хочу акцентировать ваше внимание на то, что цель и задачи наших организаций мы должны рассматривать, прежде всего, как граждане России. При этом вся наша работа должна вестись на пользу России и Украины, на их сближение и взаимопонимание. На мой взгляд, мы с вами должны выполнять роль экономического и культурного моста, который объединяет наши страны и народы.

 Поэтому считаю разумным и целесообразным идти на контакты с другими организациями, включая землячества регионов Украины, которые объективно работают на экономическое сотрудничество между Украиной и Россией. Приглашаю также к сотрудничеству деловых людей  диаспоры, которые имеют отношения в бизнесе с украинской стороной, или хотели бы их наладить. Намерен лично возглавить это новое направление работы. Мы должны искать взаимопонимание на всех направлениях.

 Хочу обратить внимание наших коллег – новоизбранных членов ревизионных комиссий ФНКА «Украинцы России» и ОУР на необходимость активизировать текущую работу по контролю за деятельностью исполнительных органов наших объединений и ее соответствию уставным нормам и действующему законодательству.

 В идеологическом смысле мы должны быть максимально взвешенными, чтобы не повредить нашему общему делу. Мы продолжаем свое участие в украинских организациях мирового уровня: СКУ – «Світовий Конгресс Українців», а также УВКР – «Українській Всесвітній Координаційній Раді».

 Надеюсь, что при новых экономических возможностях мы расширим контакты с этими организациями. Надеюсь также, что в новых условиях мы расширим и контакты наших диаспорных художественных коллективов с этнической Родиной, увеличим масштабы гастролей украинских коллективов в РФ.

 Мы должны готовиться к IV-му Всемирному Форуму Украинцев, который состоится 20-21 ноября в Киеве, там проведем очередное заседание Совета наших федеральных организаций. Верю, что у украинцев России есть потенциал для значительного подъема, а также возрастания нашего авторитета в России. Только тогда с нами будут считаться как в России, так и в Украине. 

Наш успех, подчеркну еще раз, зависит не только от плодотворной деятельности, но и от нашего единства, которого украинцам так часто не хватает. Выражаю надежду, что предложенные новшества в работе наших организаций получат поддержку руководства и рядовых членов украинских организаций в регионах России, а активное воплощение их в жизнь будет способствовать решению острых проблем нашего украинского движения. 

 Василий ДУМА,  

Председатель Совета ОУР и  ФНКА «Украинцы России».